Dodatkowe zarobki podczas postojowego ułatwione

Verbesserte Hinzuverdienstmöglichkeit während der Kurzarbeit

Każdy, kto obecnie jest dotknięty przez skrócony czas pracy, może zarobić dodatkowe pieniądze w „branżach o znaczeniu systemowym“ w okresie od 1.4. do 31.10.2020. W tym przypadku zarobki nie są zaliczane na poczet dodatku za pracę w skróconym wymiarze godzin (postojowe). Warunkiem uzyskania możliwości dodatkowych zarobków jest jednak to, aby zarobki nadal wypłacane z głównego miejsca pracy, wraz z dodatkiem za pracę w skróconym wymiarze godzin i zarobkami z pracy na ćwierć etatu, nie przekraczały normalnego dochodu brutto.

Dotychczas w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowe zarobki z drugiej pracy były w pełni rozliczane z postojowym. Stosowane wcześniej pułapy dla dodatkowych zarobków zostały odpowiednio podwyższone. Ponadto zatrudnienia podjęte podczas pobierania postojowego są zwolnione z obowiązku ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Środki te mają na celu zwiększenie dostępności i poziomu atrakcyjności czasowej pomocy w obszarach istotnych dla systemu przez pracowników dotkniętych postojowym (§ 421c Kodeksu Socjalnego III (SGB III), wprowadzony „ustawą o pakiecie socjalnym” z dnia 27.03.2020 r.).

Co oznacza określenie „branże o znaczeniu systemowym” ?

Są to branże i zawody, które są niezbędne dla życia publicznego, bezpieczeństwa i świadczenia usług dla osób fizycznych. Obejmują one następujące obszary (zgodnie z listą wystawioną przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych z dnia 31.03.2020)

  • Energia: energia elektryczna, gaz, zaopatrzenie w paliwo, w tym logistyka (np. zakłady komunalne), odprowadzanie wody i odpadów, administracyjne i prywatne zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie odpadów (np. śmieciarki, wodociągi, oczyszczalnie ścieków).
  • Żywność i higiena: Produkcja, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym dostawa, logistyka (np. rolnicy, żniwiarze, sprzedawcy). Informatyka i telekomunikacja: w szczególności tłumienie i konserwacja zakłóceń w sieci (np. informatycy, elektronicy systemowi).
  • Zdrowie: Szpitale, służby ratunkowe, pielęgniarstwo, prywatna praktyka (przychodnie), producenci urządzeń medycznych, producenci leków, apteki, laboratoria.
  • Finanse i ekonomia: podaż kredytów dla firm, obieg gotówki, przelewy socjalne.
  • Transport i ruch drogowy: w szczególności eksploatacja infrastruktury krytycznej, publiczny transport pasażerski i towarowy, transport lotniczy i wodny.
  • Media: w szczególności wiadomości i informacje, komunikacja w zakresie ryzyka i sytuacji kryzysowych.
  • Administracja państwowa (federalna, stanowa, lokalna).
  • Podstawowe zadania administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości (np. policja, straż pożarna, ochrona ludności).
  • Szkoły, opieka nad dziećmi i młodzieżą, pomoc osobom niepełnosprawnym: personel, który zapewnia niezbędną opiekę w szkołach, ośrodkach opieki dziennej; usługi wspomagające matce w opiece (dziennej) nad dziećmi, placówkach stacjonarnej opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz placówkach dla osób niepełnosprawnych.

Lista ta opiera się na „Rozporządzeniu w sprawie określenia infrastruktury krytycznej zgodnie z ustawą o Federalnym Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Technologii Informatycznych (ustawa BSI)“.